Regular Online Classes After 1st Unit Test 2078

1st Unit Test (Online Test) is over. We have regular online classes from 17th Shrawan 2078, Sunday according to the Day 05 routine. All the students are informed to take classes regularly as per their routine and timetable.

PG – Grade 6 = 7-9 am & 5-7 pm

Grade 7 -10 = 7-9 am & 11 am – 1 pm

(पहिलो इकाई परिक्षा २०७८ समाप्त भयको छ । मिती २०७८ श्रावण १७ गते आईतबार देखी Day 05 को रुटिन अनुसार नियमित अनलाइन कक्षा सँचालन हुने ब्यहोरा सबैमा जानकारी गराउदछौ।)

Copyright © Lalitpur Madhyamik Vidhyalaya. All Rights Reserved.